Ang kawing napaloob sa email ay lumipas na. Siyasatin kung inyong na-klik ang buong kawing. Minsan ang kawing ay nahati sa 2 linya sa email at gayon it ay maaring naputol.

Laruin ang Mga Pagtatagpo